Privaatsuspoliitika

Andmete vastutav töötleja:

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, reg. nr: 10705517, KMK. nr: EE100660845

Vastutav töötleja on kättesaadav järgmiste kontaktandmete kaudu: Tõnismägi 3a-15, Tallinn 10119, (Tõnismäe Ärimaja), tel: (372) 6117 690, e-post: elle[at]environment.ee

Üldtingimused:

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Privaatsuspoliitikat rakendatakse üksikisikute - klientide, kolmandate isikute (kontaktisikute, alltöövõtjate jne), vastutava töötleja külastajate, veebisaidi külastajate ja telefoni teel saabuvate isikuandmete kaitseks, olenemata vormist, milles andmed edastatakse.

Vastutav töötleja töötleb andmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (üldine andmekaitse määrus), isikuandmete kaitse seadusega (Eesti) ja muude andmekaitsega seotud siduvate määrustega. Vastutav töötleja kohustub tagama isikuandmete õigsuse.

Andmesubjektilt kaebuste saamisel osaleb Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ aktiivselt probleemide lahendamises. Kui see ebaõnnestub, võib andmesubjekt pöörduda järelevalveasutuse poole, milleks Eesti Vabariigis on Andmekaitseinspektsioon.

Isikuandmete töötlemise eesmärk:
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • isiku tuvastamine;
 • kliendilepingute koostamine ja lepinguliste kohustuste täitmine;
 • raamatupidamislike ja dokumendihaldusega seotud toimingute teostamine;
 • tööülesannete planeerimine, täitmise üle arvepidamine ja aruandlus;
 • Tööandja kui ettevõtte statistika jamajandusanalüüs;
 • Tööandja kui ettevõtte teabe, infosüsteemide ja üldise turvalisuse tagamine;;
 • andmete kvaliteedi tagamine;
 • teabe edastamine riigiasutustele õigusaktides ettenähtud juhtudel ja ulatuses;
 • klientide ohutuse ja ettevõtte kaitse tagamine;
 • muudel konkreetsetel eesmärkidel, mille kohta Tööandja informeerib töötajat eelnevalt.


Isikuandmete töötlemise õiguslik alus:
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel õigusaktidega ettenähtud juhtudel:

 • isikuandmete töötlemine on vajalik õigusliku kohustuse täitmiseks;
 • isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või enne lepingu sõlmimist pakkumuse koostamiseks;
 • andmesubjekt on andnud oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku;
 • isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvide kaitseks (äritegevus, lepingute täitmine, isikute tuvastamine, klientide leidmine ja kliendiuhete säilitamine, turundus, turvalisus, raamatupidamine, teenuste kvaliteet).

Isikuandmete töötlemise kestus:
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ töötleb andmesubjekti isikuandmeid nii kaua, kui on olemas vähemalt üks neist asjaoludest:

 • leping andmesubjektiga on kehtiv;
 • andmed on vajalikud tööülesande eesmärgi saavutamiseks;
 • vastutav töötleja on kohustatud isikuandmeid säilitama;
 • andmesubjekti nõusolek isikuandmete töötlemiseks on kehtiv;
 • vastutaval töötlejal ja tema lepingupartneritel on õigus oma õigustatud huvide kaitseks.

Andmesubjekti nõusolek ja nõusoleku tühistamine. Juurdepääs andmetele:

Andmesubjekti kirjalik nõusolek on isikuandmete töötlemise õiguslik alus. Kirjaliku nõusoleku võib anda nii Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ kontoris kui ka e-posti või posti teel või vastutava töötleja veebisaidi kaudu.

Isik võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, pöördudes vastutava töötleja poole. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta varasemal nõusolekul põhineva isikuandmete töötlemise seaduslikkust enne selle tühistamist.

Nõusoleku tagasivõtmine keelab vastutaval töötlejal töödelda isikuandmeid isiku nõusolekul, kuid see ei mõjuta isikuandmete töötlemist muudel õigusaktidest tulenevatel põhjustel.

Töötaja võib vastava taotluse esitamisel tutvuda kõikide enda isikuandmetega ja nende töötlemist käsitleva teabega, mis on Tööandja käsutuses. Töötajal on õigus nõuda isikuandmeid sisaldavat teabe muutmist või kustutamist.

Küpsiste poliitika:

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ veebisait www.environment.ee võib kasutada küpsiseid.

Küpsised on väikesed tekstid, mida kasutatakse teabe talletamiseks veebibrauserites. Küpsiseid kasutatakse identifikaatorite ja muu teabe salvestamiseks ja vastuvõtmiseks arvutites, telefonides ja muudes seadmetes. See võimaldab serveril pakkuda teatud kasutajale kohandatud infot.

Veebibrausereid saab konfigureerida nii, et kasutajat hoiatatakse küpsiste kasutamise suhtes. Kasutaja võib keelduda küpsiste kasutamise aktsepteerimisest ja see ei tohi takistada kasutajal seda veebisaiti kasutada, kuid see võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi. Kasutaja saab küpsiste seadeid veebibrauseri seadistuste jaotises muuta.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele​​​​​​​:

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele kooskõlas siduvate eeskirjadega.

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ võib edastada isikuandmeid tarnijatele, alltöövõtjatele, strateegilistele partneritele ja teistele kolmandatele isikutele, kes osutavad vastutavale töötlejale ja tema klientidele äritegevuseks vajalikke teenuseid. Sellistel juhtudel nõuab vastutav töötleja kolmandatelt isikutelt täielikku pühendumist isikuandmete kasutamiseks ja kaitseks vastavuses õigusaktide nõuetega ja ainult sellel eesmärgil, milleks konkreetsed isikuandmed on kolmandatele osapooltele edastatud.

ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English