Keskkonnakorraldus

Loodushoid

Kaitsealade kaitset korraldatakse läbi kaitse-eeskirjade ja kaitsekorralduskavade. ELLE ekspertidel on kogemus nii kaitsekorralduskavade koostamisel kui kaitseväärtuste kaardistamise/inventeerimise korraldamisel.

Samuti teostame seoses Natura 2000 võrgustikku kuuluvate loodus- ja linnualadega Natura hindamist keskkonnamõju hindamise osana või eraldiseisvalt.

Koostööpartnerite võrgustiku kaudu saame korraldada erinevaid ekspertiise (nt botaanilised, ornitoloogilised, hüdrobioloogilised jt). Objekti eripärast ja töö vajadustest lähtuvalt paneme kokku erialaekspertidest koosneva töörühma.

Keskkonnamüra kaardistamine

Pakume erinevatele osapooltele keskkonnamüra (välisõhus leviva müra) kaardistamist ning mürataseme hindamist nii olemasolevatest kui planeeritavatest müraallikatest. Hindame mürataseme vastavust õigusaktide nõuetele ning aitame välja töötada sobivad optimaalsed leevendusmeetmed.

Oleme koostanud strateegilisi mürakaarte, kohalike omavalitsuste mürakaarte ja müra vähendamise tegevuskavasid.

ELLEl on müra kaardistamiseks ning müraleevendusmeetmete tõhususe hindamiseks olemas nii müra modelleerimise kui müra mõõtmise võimekus ja kogemus.

ELLE keskkonnalaborile on väljastatud akrediteerimistunnistus müra mõõtmise osas ning ELLE OÜ töötajad kuuluvad keskkonnalabori pädevate mõõtjate nimistusse.

Õhukvaliteedi hinnangud

ELLEl on õhukvaliteedi hindamiseks pikaajaline kogemus kaasaegsetele nõuetele vastava välisõhu saastetaseme modelleerimisprogrammi ADMS kasutamisel. ADMS on arendatud Cambridge Keskkonnauuringute Konsultantide (CERC) poolt.

ELLEl on kogemus õhukvaliteedi tegevuskavade koostamises Lätis ja Leedus. Eestis on ELLE ekspertidel kogemusi ettevõtete tegevusega seotud õhukvaliteedi muutuste hindamisel. Samuti on osaletud välisõhu saastamisega seotud tegevuste analüüside koostamisel riigiametitele.

Veemajandus

ELLE OÜ on abistanud erinevaid institutsioone veekogude kaitse korraldamisel ning EL veepoliitika raamdirektiivi, üleujutuste direktiivi ja nitraadidirektiivi rakendamisel.

Meie kompetentsi kuuluvad:

  • veekogude survetegurite ja seisundi analüüsimine;
  • veeressursside ja veekogude kaitse korraldamine, lähtudes valgalapõhisest lähenemisest;
  • veekaitse meetmete planeerimine ja nende rakendamise tõhususe analüüsimine;
  • veeseiresüsteemi kohandamine;
  • teabematerjalide koostamine ja avalikkuse kaasamine.

ELLE on koostanud Eesti vesikondade veemajanduskavasid ning üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavasid, samuti on ELLE eksperdid osalenud mitmes rahvusvahelises veemajanduse arendamise projektis.

 

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Strateegiliste planeerimisdokumentide rakendamise võimaliku keskkonnamõju hindamiseks ja negatiivsete mõjude leevendamise meetmete väljatöötamiseks viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

ELLE meeskonda kuuluvad KSH juhteksperdi nõuetele vastavad eksperdid, kellel on kogemus nii riiklike arengustrateegiate, üldplaneeringute kui detailplaneeringute KSH läbi viimisel.

Samuti teostame analüüse KSH algatamisvajaduse hindamiseks (eelhinnanguks).

Kuidas me saame Teid aidata?

Võtke meiega ühendust
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English